Convocatoria de xuntas xerales o día 29 de marzo de 2015

Club do Mar de Mugardos
R/Cantón de Cora Nº16
15620 Mugardos (A Coruña)
TLF. E FAX: 981 470170
CONVOCATORIA DE XUNTA XERAL ORDINARIA DE SOCIOS/AS

De conformidad cos Estatutos desta Sociedade e por acordo da Xunta Directiva celebrada o pasado 6 de marzo de 2015, convócase Xunta Xeral Ordinaria de Socios/as do Club Do Mar De Mugardos, para a súa celebración en Mugardos, na Cantina do Club do Mar, situado na Rúa Cantón de Cora, Núm. 16, O DOMINGO  29 DE MARZO DE 2015 ás 10.30 horas, en primeira convocatoria; e ás 11.00 horas en segunda convocatoria no caso de non obterse o quorum suficiente, co gallo de deliberar e adoptar acordos sobre os asuntos incluidos na seguinte 
ORDE DO DÍA 
 1. Lectura e aprobación da acta anterior, se procede.
 2. Informe deportivo e de actividades do ano 2014.
 3. Informe económico do ano 2014.
 4. Situación actual do club e proxectos para a tempada 2015.
 5. Preguntas e suxestións.

Mugardos, a 7 de marzo de 2015.
O PRESIDENTE

Asdo. Don Guillermo Pereira Coto


NOTA IMPORTANTE: Está a disposición de todos os socios/as, na cantina e na oficina do Club, a documentación da asamblea no que se refire á Memoria Económica, Memoria de actividades desenvolvidas no ano 2014 así como o proxecto da Sociedade para o ano 2015 que dado a súa extensión non adxuntamos. O día da Asamblea poremos a citada docuementación a disposición dos socios/as asistentes.

Convocatoria de xuntas xerales o día 16 de febreiro de 2014

Club do Mar de Mugardos
R/Cantón de Cora Nº16
15620 Mugardos (A Coruña)
TLF. E FAX: 981 470170
CONVOCATORIA DE XUNTA XERAL ORDINARIA DE SOCIOS/AS

De conformidad co acordo da Xunta Directiva celebrada o pasado 24 de xaneiro de 2014, convócase Xunta Xeral Ordinaria de Socios/as do CLUB DO MAR DE MUGARDOS, para a súa celebración en Mugardos, na Cantina do Club do Mar, situado na Rúa Cantón de Cora, Núm. 16, O VINDEIRO 16 DE FEBREIRO DE 2014 ás 11.00 horas, en primeira convocatoria; e ás 11.30 horas en segunda convocatoriae, co gallo de deliberar e adoptar acordos sobre os asuntos incluidos na seguinte 
ORDE DO DÍA 
 1. Lectura e aprobación da acta anterior, se procede.
 2. Informe deportivo e de actividades do ano 2013.
 3. Informe económico do ano 2013.
 4. Informe deportivo e de actividades do ano 2013.
 5. Situación actual do club e proxectos para a tempada 2014.
 6. Procedemento a seguir nas eleccións á Presidencia do Club do Mar de Mugardos por fin de mandato do actual Presidente.
 7. Rogos e preguntas.

CONVOCATORIA DE XUNTA XERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS/AS
A directiva do Club do Mar de Mugardos convoca Xunta Xeral Extraordinaria de Socios/as do CLUB DO MAR DE MUGARDOS, para a súa celebración en Mugardos, na Cantina do Club do Mar, situado na Rúa Cantón de Cora, Núm. 16, o vindeiro 16 de febreiro de 2014 ó remate da Xunta Ordinaria previa, co gallo de convocar eleccións a
Presidencia conforme a seguinte orde do día:

1. Calendario electoral.
2. Sorteo membros componentes Xunta Electoral.
3. Elección e nombramento dos componentes da Mesa Electoral.


Mugardos, a 27 de xaneiro de 2014.
O PRESIDENTE

Asdo. Don Guillermo Pereira Coto


Convocatoria de xuntas xerales o día 10 de marzo de 2013

Club do Mar de Mugardos
R/Cantón de Cora Nº16
15620 Mugardos (A Coruña)
TLF. E FAX: 981 470170
CONVOCATORIA DE XUNTA XERAL ORDINARIA DE SOCIOS/AS

De conformidad co acordo da Xunta Directiva celebrada o pasado 15 de febreiro de 2013, convócase Xunta Xeral Ordinaria de Socios/as do CLUB DO MAR DE MUGARDOS, para a súa celebración en Mugardos, na Cantina do Club do Mar, situado na Rúa Cantón de Cora, Núm. 16, O VINDEIRO 10 DE MARZO DE 2012 ás 11.00 horas, en primeira convocatoria; e ás 11.30 horas en segunda convocatoriae, co gallo de deliberar e adoptar acordos sobre os asuntos incluidos na seguinte 
ORDE DO DÍA 
 1. Lectura e aprobación da acta anterior, se procede.
 2. Informe deportivo e de actividades do ano 2012.
 3. Informe económico do ano 2012.
 4. Situación actual do club e proxectos para a tempada 2013.
 5. Aprobación de pago das cuotas de socio trimestralmente.
 6. Rogos e preguntas.

CONVOCATORIA DE XUNTA XERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS/AS
A directiva do Club do Mar de Mugardos convoca Xunta Xeral Extraordinaria de Socios/as do CLUB DO MAR DE MUGARDOS, para a súa celebración en Mugardos, na Cantina do Club do Mar, situado na Rúa Cantón de Cora, Núm. 16, O VINDEIRO 10 DE MARZO DE 2013 ó remate da xunta ordinaria previa, co motivo da adaptación dos estatutos do club o novo marco xurídico.

Mugardos, a 25 de febreiro de 2013.
O PRESIDENTE

Asdo. Don Guillermo Pereira Coto

Convocatoria de xunta xeral o día 12 de febreiro de 2012

Club do Mar de Mugardos
R/Cantón de Cora Nº16
15620 Mugardos (A Coruña)
TLF. E FAX: 981 470170
CONVOCATORIA DE XUNTA XERAL ORDINARIA DE SOCIOS/AS


De conformidad co acordo da Xunta Directiva celebrada o pasado 20 de xaneiro de 2012, convócase Xunta Xeral Ordinaria de Socios/as do CLUB DO MAR DE MUGARDOS, para a súa celebración en Mugardos, na Cantina do Club do Mar, situado na Rúa Cantón de Cora, Núm. 16, O VINDEIRO 12 DE FEBREIRO DE 2012 ás 11.00 horas, en primeira convocatoria; e ás 11.30 horas en segunda convocatoriae, co gallo de deliberar e, no seu, adoptar acordos sobre os asuntos incluidos na seguinte 


ORDE DO DÍA 

 1. Lectura e aprobación da acta anterior, se procede.
 2. Informe deportivo e de actividades do ano 2011.
 3. Informe económico do ano 2011.
 4. Situación actual do club e proxectos para a tempada 2012.
 5. Aprobación de pago das cuotas de socio trimestralmente.
 6. Rogos e preguntas.

Mugardos, a 23 de xaneiro de 2012.
O PRESIDENTE

Asdo. Don Guillermo Pereira Coto

Actulización:

Memoria 2011 / Proxecto 2012

Xunta xeral do día 27/03/11

O pasado día 27 de marzo levouse a cabo a xunta xeral ordinaria do Club do Mar de Mugardos tal como se anunciara os socios. Á xunta celebrada na cantina do club acudiron un gran número de socios.
Seguindo a orde do día se discutiron os puntos preestablecidos:

 • Informe sobre a xestión do ano anterior.
 • Contas xerais e orzamentos.
 • Aceptouse por unanimidade a suba da cota, a cal pasa de de 2 a 3 euros mensuais.
 • Proxecto da sociedade para o ano 2011, sendo este punto o que acaparou máis atención por parte dos socios. Colleitando o maior número de preguntas a inquietude polas instalación do club e as opcións de mellora de estas.
 • Preguntas e suxestións.

Convocatoria de xunta xeral o día 27 de marzo de 2011

Club do Mar de Mugardos
R/Cantón de Cora Nº16
15620 Mugardos (A Coruña)
TLF. E FAX: 981 470170
CONVOCATORIA DE XUNTA XERAL ORDINARIA DE SOCIOS/AS

De conformidad cos estatutos desta sociedade e por acordo da Xunta Directiva celebrada o pasado 25 de febreiro de 2011, convócase a xunta xeral ordinaria de socios/as do Club do Mar de Mugardos para a súa celebración en Mugardos, na cantina do Club do Mar sita na rúa Cantón de Cora nº 16, O DOMINGO 27 DE MARZO DE 2011 as 11.00 horas en primeira convocatoria e ás 11.30 horas en segunda convocatoria, no caso de non obterse quorum suficiente; co gallo de deliberar e no seu caso adoptar acordos sobre os asuntos incluido na seguinte

ORDE DO DÍA 

 1. Infome/balance da Xunta Directiva sobre a xestión no ano 2010.

 2. Contas xerais e orzamentos presentados.
3.  Proposta de incremento da cota de socio/a.


4.  Proxecto da sociedade para o ano 2011.


5.  Preguntas e suxestións.

Mugardos, a 7 de marzo de 2011.
O PRESIDENTE

Asdo. Don Guillermo Pereira Coto
NOTA IMPORTANTE: Está a disposición de tódolos socios/as na cantina e na oficina do Club a documentación da asemblea no que se refire á memoria de actividades desenvoltas no ano 2010 así como o proxecto da sociedade para o ano 2011, que dado a súa extensión non adxuntamos. O día da xunta tamén poremos a citada documentación a disposición dos socios/as asistentes.

Xunta xeral extraordinaria

Celebrouse o pasado domingo 14 de novembro a xunta xeral extraordinaria do Club do Mar de Mugardos. A xunta celebrouse na cantina do Club do Mar cunha boa participación de socios.
Na xunta repasouse o estado xeral do Club do Mar e aprobouse por unanimidade a incorporación de dúas novas actividades ó Club. Estas novas actividades corresponden a Pesca Responsable e Náutica de Recreo [Web da Federación] e a Ciclismo. Cabe destacar que o pasado verán xa se realizou dentro da actividade de ciclismo a “Primeira ruta de Verán” do Club do Mar cunha altísima participación de ciclistas de toda a comarca.
O final da xunta procedeuse atender as preguntas e suxerencias dos socios.

Fotos pertencentes a “Primeira ruta de Verán” do Club do Mar

Convocatoria de xunta xeral extraordinaria

Club do Mar de Mugardos
R/Cantón de Cora Nº16
15620 Mugardos (A Coruña)
TLF. E FAX: 981 470170
CONVOCATORIA DE XUNTA XERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS/AS

De conformidad co acordo da Xunta Directiva celebrada o pasado 29 de outubro de 2010, convócase Xunta Xeral Extraordinaria de Socios/as do CLUB DO MAR DE MUGARDOS, para a súa celebración en Mugardos, na Cantina do Club do Mar, situado na Rúa Cantón de Cora, Núm. 16, O VINDEIRO 14 DE NOVEMBRO DE 2010 ás 11.00 horas, en primeira convocatoria; e ás 11.30 horas en segunda convocatoria no caso de non obterse quorum suficiente, co gallo de deliberar e, no seu, adoptar acordos sobre os asuntos incluidos na seguinte

ORDE DO DÍA 

 1. Estado xeral Club do Mar.

 2. Aprobala creación das seccións de ciclismo e pesca deportiva no Club do Mar.
3.  Rogos e preguntas.

Mugardos, a 31 de outubro de 2010.
O PRESIDENTE

Fdo. Don Guillermo Pereira Coto
NOTA IMPORTANTE: Debido á importancia do asunto a tratar requírese a presencia de todolos socios/as. 

Descargar a convocatoria en PDF