Convocatoria de Xunta Xeral Extraordinaria do 12/11/2017


Club do Mar de Mugardos
R/Cantón de Cora Nº16
15620 Mugardos (A Coruña)
TLF. E FAX: 981 470170

CONVOCATORIA DE XUNTA XERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS/AS

De conformidad co acordo da Xunta Directiva celebrada o pasado 13 de outubro de 2017, convócase Xunta Xeral Extraordinaria de Socios/as do Club Do Mar De Mugardos, para a súa celebración en Mugardos, na Cantina do Club do Mar, situado na Rúa Cantón de Cora, Núm. 16, O DOMINGO 12 DE NOVEMBRO DE 2017 ás 10.30 horas, en primeira convocatoria; e ás 11.00 horas en segunda convocatoria no caso de non obterse o quorum suficiente, co gallo de deliberar e adoptar acordos sobre os asuntos incluidos na seguinte 

ORDE DO DÍA 
  1. Acordo de terminos e condicións da separación da sección de BTT do C.M. de Mugardos.
  2. Solicitude de venta/cesión do material de BTT ó novo club “Club Pulpeiros Mugardos”, se procede
  3. Rogos e preguntas.Mugardos, a 13 de outubro de 2017.
O PRESIDENTE

Asdo. Guillermo Pereira Coto

Deixa unha resposta