Convocatoria de xuntas xerales o día 29 de marzo de 2015


Club do Mar de Mugardos
R/Cantón de Cora Nº16
15620 Mugardos (A Coruña)
TLF. E FAX: 981 470170

CONVOCATORIA DE XUNTA XERAL ORDINARIA DE SOCIOS/AS

De conformidad cos Estatutos desta Sociedade e por acordo da Xunta Directiva celebrada o pasado 6 de marzo de 2015, convócase Xunta Xeral Ordinaria de Socios/as do Club Do Mar De Mugardos, para a súa celebración en Mugardos, na Cantina do Club do Mar, situado na Rúa Cantón de Cora, Núm. 16, O DOMINGO  29 DE MARZO DE 2015 ás 10.30 horas, en primeira convocatoria; e ás 11.00 horas en segunda convocatoria no caso de non obterse o quorum suficiente, co gallo de deliberar e adoptar acordos sobre os asuntos incluidos na seguinte 

ORDE DO DÍA 
  1. Lectura e aprobación da acta anterior, se procede.
  2. Informe deportivo e de actividades do ano 2014.
  3. Informe económico do ano 2014.
  4. Situación actual do club e proxectos para a tempada 2015.
  5. Preguntas e suxestións.Mugardos, a 7 de marzo de 2015.
O PRESIDENTE

Asdo. Don Guillermo Pereira CotoNOTA IMPORTANTE: Está a disposición de todos os socios/as, na cantina e na oficina do Club, a documentación da asamblea no que se refire á Memoria Económica, Memoria de actividades desenvolvidas no ano 2014 así como o proxecto da Sociedade para o ano 2015 que dado a súa extensión non adxuntamos. O día da Asamblea poremos a citada docuementación a disposición dos socios/as asistentes.

Deixa unha resposta