Convocatoria de xunta xeral o día 27 de marzo de 2011


Club do Mar de Mugardos
R/Cantón de Cora Nº16
15620 Mugardos (A Coruña)
TLF. E FAX: 981 470170

CONVOCATORIA DE XUNTA XERAL ORDINARIA DE SOCIOS/AS

De conformidad cos estatutos desta sociedade e por acordo da Xunta Directiva celebrada o pasado 25 de febreiro de 2011, convócase a xunta xeral ordinaria de socios/as do Club do Mar de Mugardos para a súa celebración en Mugardos, na cantina do Club do Mar sita na rúa Cantón de Cora nº 16, O DOMINGO 27 DE MARZO DE 2011 as 11.00 horas en primeira convocatoria e ás 11.30 horas en segunda convocatoria, no caso de non obterse quorum suficiente; co gallo de deliberar e no seu caso adoptar acordos sobre os asuntos incluido na seguinte

ORDE DO DÍA 


  1. Infome/balance da Xunta Directiva sobre a xestión no ano 2010.

  2. Contas xerais e orzamentos presentados.
3.  Proposta de incremento da cota de socio/a.


4.  Proxecto da sociedade para o ano 2011.


5.  Preguntas e suxestións.


Mugardos, a 7 de marzo de 2011.
O PRESIDENTE

Asdo. Don Guillermo Pereira Coto
NOTA IMPORTANTE: Está a disposición de tódolos socios/as na cantina e na oficina do Club a documentación da asemblea no que se refire á memoria de actividades desenvoltas no ano 2010 así como o proxecto da sociedade para o ano 2011, que dado a súa extensión non adxuntamos. O día da xunta tamén poremos a citada documentación a disposición dos socios/as asistentes.

Deixa unha resposta