Convocatoria de xunta xeral ordinaria de socios/as

 
Club do Mar de Mugardos
R/Cantón de Cora Nº16
15620 Mugardos (A Coruña)
TLF. E FAX: 981 470170

CONVOCATORIA DE XUNTA XERAL ORDINARIA DE SOCIOS/AS

De conformidade co acordo da Xunta Directiva extraordinaria celebrada o 28 de abril de 2023 convócase Xunta Xeral Ordinaria de Socios/as do CLUB DO MAR DE MUGARDOS para a súa celebración en Mugardos, no local social da entidade, situado na Rúa Cantón de Cora, Núm. 16, Ó VINDEIRO 14 DE MAIO DE 2023 ás 10:00 12:00 horas, en primeira convocatoria; e ás 10:30 12:30 horas en segunda convocatoria, co gallo de deliberar e adoptar acordos sobre os asuntos incluídos na seguinte orde do día:

 1. Lectura e aprobación da acta anterior, se procede.
 2. Informe económico do ano 2022.
 3. Informe deportivo e de actividades do ano 2022.
 4. Situación actual do club e proxectos para a tempada 2023.
 5. Rogos e preguntas.

Mugardos, a 28 de abril de 2023.

O PRESIDENTE

Asdo. Don Eliseo Reborido Mato

Candidaturas presentadas as eleccións 2022

Comeza o período de exposición pública de candidaturas presentadas ás elección do Club do Mar de Mugardos, sendo a única candidatura presentada a de:

 • D. Eliseo Reborido Mato.

Ó finalizar o período de exposición pública, o 30 de maio, abrirase o período de impugnacións que acabará o 1 de xuño.

O día 2 de xuño resolveranse as reclamacións presentadas e no caso de non existir ningún impedimento proclamarase a única candidatura presentada como electa.

Calendario electoral eleccións 2022

Calendario electoral para as elección á presidencia do Club do Mar de Mugardos aprobado na asemblea extraordinaria do 01/04/2022:

 • 1 maio convocatoria de eleccións e selección da xunta electoral:
  • Presidente, secretario e 3 vogais elixidos entre os socios asistentes a asemblea.
 • 2 ó 16 de maio exposición pública do censo electoral.
  • O censo farase público na oficina situada no segundo piso do local social do club. 
  • Os interesados en consultar o censo poden concertar cita no correo electrónico
 • Presentación de reclamacións ó censo 17,18 e 19 de maio.
 • Publicación do censo definitivo 20 maio.
  • O censo farase público na oficina situada no segundo piso do local social do club.
  • Os interesados en consultar o censo poden concertar cita no correo electrónico
 • Período de presentación de candidaturas 21,22 e 23 de maio.
 • Exposición pública de candidaturas 24 ó 30 de maio.
 • Período de impugnación e reclamación as candidaturas presentada do 31 de maio ó 1 xuño.
 • 2 de xuño, resolución as reclamacións presentadas.
 • 12 de xuño: eleccións.
 • 16 de xuño proclamación pública da candidatura electa.

 

Cambio de data da asemblea do 30/04/2022 ó 01/05/2022

 

 

Club do Mar de Mugardos
R/Cantón de Cora Nº16
15620 Mugardos (A Coruña)
TLF. E FAX: 981 470170

 

 
CONVOCATORIA DE XUNTA XERAL ORDINARIA DE SOCIOS/AS

 

De conformidade co acordo da Xunta Directiva extraordinaria celebrada o 22 de abril de 2022 aprázase, por incompatibilidade co horario laboral da directiva, a Xunta Xeral Ordinaria de Socios/as do CLUB DO MAR DE MUGARDOS (anteriormente convocada para o 30/04/2022) para a súa celebración en Mugardos, no local social da entidade, situado na Rúa Cantón de Cora, Núm. 16, Ó VINDEIRO 1 DE MAIO DE 2022 ás 10:00 horas, en primeira convocatoria; e ás 10:30 horas en segunda convocatoria, co gallo de deliberar e adoptar acordos sobre os asuntos incluídos na seguinte
 
 
ORDE DO DÍA
 
   1. Lectura e aprobación da acta anterior, se procede.
   2. Informe económico dos anos 2020 e 2021.
   3. Informe deportivo e de actividades dos anos 2020 e 2021.
   4. Situación actual do club e proxectos para a tempada 2022.
   5. Procedemento a seguir nas eleccións á Presidencia do Club do Mar de Mugardos por fin de mandato do actual Presidente.
   6. Rogos e preguntas.

 

 

CONVOCATORIA DE XUNTA XERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS/AS

 

 
 
A directiva do Club do Mar de Mugardos convoca Xunta Xeral Extraordinaria de Socios/as do CLUB DO MAR DE MUGARDOS, para a súa celebración en Mugardos, no local social do Club do Mar de Mugardos, situado na Rúa Cantón de Cora, Núm. 16, O VINDEIRO 01 DE MAIO DE 2022 ó remate da Xunta Ordinaria previa, co gallo de convocar eleccións a Presidencia conforme a seguinte orde do día:

 

 1. Calendario electoral.
 2. Sorteo membros compoñentes Xunta Electoral.
 3. Elección e nomeamento dos compoñentes da Mesa Electoral.

 
 
Mugardos, a 22 de abril de 2022.
O PRESIDENTE
 
 
Asdo. Don Guillermo Pereira Coto

Convocatorias de Xunta Xeral Ordinaria e Extraordinaria de Socios o 30/04/2022

 

 

Club do Mar de Mugardos
R/Cantón de Cora Nº16
15620 Mugardos (A Coruña)
TLF. E FAX: 981 470170

 

 
CONVOCATORIA DE XUNTA XERAL ORDINARIA DE SOCIOS/AS

 

De conformidade co acordo da Xunta Directiva celebrada o 13 de abril de 2022, convócase Xunta Xeral Ordinaria de Socios/as do CLUB DO MAR DE MUGARDOS, para a súa celebración en Mugardos, no local social da entidade, situado na Rúa Cantón de Cora, Núm. 16, O VINDEIRO 30 DE ABRIL DE 2022 ás 17:30 horas, en primeira convocatoria; e ás 18:00 horas en segunda convocatoria, co gallo de deliberar e adoptar acordos sobre os asuntos incluídos na seguinte
 
 
ORDE DO DÍA
 
   1. Lectura e aprobación da acta anterior, se procede.
   2. Informe económico dos anos 2020 e 2021.
   3. Informe deportivo e de actividades dos anos 2020 e 2021.
   4. Situación actual do club e proxectos para a tempada 2022.
   5. Procedemento a seguir nas eleccións á Presidencia do Club do Mar de Mugardos por fin de mandato do actual Presidente.
   6. Rogos e preguntas.

 

 

CONVOCATORIA DE XUNTA XERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS/AS

 

 
 
A directiva do Club do Mar de Mugardos convoca Xunta Xeral Extraordinaria de Socios/as do CLUB DO MAR DE MUGARDOS, para a súa celebración en Mugardos, no local social do Club do Mar de Mugardos, situado na Rúa Cantón de Cora, Núm. 16, O VINDEIRO 30 DE ABRIL DE 2022 ó remate da Xunta Ordinaria previa, co gallo de convocar eleccións a Presidencia conforme a seguinte orde do día:

 

 1. Calendario electoral.
 2. Sorteo membros compoñentes Xunta Electoral.
 3. Elección e nomeamento dos compoñentes da Mesa Electoral.

 
 
Mugardos, a 13 de abril de 2022.
O PRESIDENTE
 
 
Asdo. Don Guillermo Pereira Coto

CONVOCATORIA DE XUNTA XERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA 08/03/2020

Club do Mar de Mugardos
R/Cantón de Cora Nº16
15620 Mugardos (A Coruña)
TLF. E FAX: 981 470170
CONVOCATORIA DE XUNTA XERAL ORDINARIA DE SOCIOS/AS

De conformidad co acordo da Xunta Directiva celebrada o pasado 31 de xaneiro de 2020, convócase Xunta Xeral Ordinaria de Socios/as do CLUB DO MAR DE MUGARDOS, para a súa celebración en Mugardos, no local social do Club do Mar, situado na Rúa Cantón de Cora, Núm. 16, O VINDEIRO 8 DE MARZO DE 2020 ás 11.00 horas, en primeira convocatoria; e ás 11.30 horas en segunda convocatoria, co gallo de deliberar e, no seu caso, adoptar acordos sobre os asuntos incluidos na seguinte: 
ORDE DO DÍA
 1. Lectura e aprobación da acta anterior, se procede.
 2. Informe económico do ano 2019.
 3. Informe deportivo e de actividades do ano 2019.
 4. Situación actual do club e proxectos para a tempada 2020.
 5. Proposta da directiva para a modificación da cuota dos socios/as.
 6. Rogos e preguntas.

CONVOCATORIA DE XUNTA XERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS/AS
A directiva do Club do Mar de Mugardos convoca Xunta Xeral Extraordinaria de Socios/as do CLUB DO MAR DE MUGARDOS, para a súa celebración en Mugardos, na Cantina do Club do Mar, situado na Rúa Cantón de Cora, Núm. 16, o vindeiro 8 de marzo de 2020 ó remate da Xunta Ordinaria previa, co gallo de tratar a seguinte orde do día:

1. Solicitude dun préstamo aentidade“ABANCA” pola cuantía de 7.000€ para a adquisición dunha furgoneta para a entidade.
2. Facultar a Don GUILLERMO JOSÉ PEREIRA COTO, na súa condición de presidente, para a firma do citado préstamo.
Mugardos, a 21 de febreiro de 2020.

O PRESIDENTE

Asdo. Guillermo Pereira Coto

Convocatoria de xunta xeral de socios 07/04/2019

Club do Mar de Mugardos
R/Cantón de Cora Nº16
15620 Mugardos (A Coruña)
TLF. E FAX: 981 470170
CONVOCATORIA DE XUNTA XERAL ORDINARIA DE SOCIOS/AS

De conformidad co acordo da Xunta Directiva celebrada o pasado 15 de marzo de 2019, convócase Xunta Xeral Ordinaria de Socios/as do CLUB DO MAR DE MUGARDOS, para a súa celebración en Mugardos, na Cantina do Club do Mar, situado na Rúa Cantón de Cora, Núm. 16, O VINDEIRO 7 DE ABRIL DE 2019 ás 17.30 horas, en primeira convocatoria; e ás 18.00 horas en segunda convocatoria, co gallo de deliberar e, no seu caso, adoptar acordos sobre os asuntos incluidos na seguinte: 
ORDE DO DÍA
 1. Lectura e aprobación da acta anterior, se procede.
 2. Informe económico do ano 2018.
 3. Informe deportivo e de actividades do ano 2018.
 4. Situación actual do club e proxectos para a tempada 2019.
 5. Cambio de usos do local.
 6. Acto de conciliación ó requerimento de Pulpeiros Mugardos.
 7. Rogos e preguntas.
Mugardos, a 15 de marzo de 2019.

O PRESIDENTE

Asdo. Guillermo Pereira Coto

Convocatoría Xunta Xeral Ordinaria e Extraordinaria do 24 de Marzo de 2018

Club do Mar de Mugardos
R/Cantón de Cora Nº16
15620 Mugardos (A Coruña)
TLF. E FAX: 981 470170
CONVOCATORIA DE XUNTA XERAL ORDINARIA DE SOCIOS/AS

De conformidad co acordo da Xunta Directiva celebrada o pasado 9 de marzo de 2018, convócase Xunta Xeral Ordinaria de Socios/as do CLUB DO MAR DE MUGARDOS, para a súa celebración en Mugardos, na Cantina do Club do Mar, situado na Rúa Cantón de Cora, Núm. 16, O VINDEIRO24  DE MARZO DE 2018 ás 17.30 horas, en primeira convocatoria; e ás 18.00 horas en segunda convocatoriae, co gallo de deliberar e adoptar acordos sobre os asuntos incluidos na seguinte 
ORDE DO DÍA 
 1. Lectura e aprobación da acta anterior, se procede.
 2. Informe económico do ano 2017.
 3. Informe deportivo e de actividades do ano 2017.
 4. Situación actual do club e proxectos para a tempada 2018.
 5. Proposta de aumento da cota ós socios/as da sociedade. Someterase a votación.
 6. Procedemento a seguir nas eleccións á Presidencia do Club do Mar de Mugardos por fin de mandato do actual Presidente.
 7. Rogos e preguntas.

CONVOCATORIA DE XUNTA XERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS/AS
A directiva do Club do Mar de Mugardos convoca Xunta Xeral Extraordinaria de Socios/as do CLUB DO MAR DE MUGARDOS, para a súa celebración en Mugardos, na Cantina do Club do Mar, situado na Rúa Cantón de Cora, Núm. 16, o vindeiro 24 de marzo de 2018 ó remate da Xunta Ordinaria previa, co gallo de convocar eleccións a
Presidencia conforme a seguinte orde do día:

1. Calendario electoral.
2. Sorteo membros componentes Xunta Electoral.
3. Elección e nombramento dos componentes da Mesa Electoral.


Mugardos, a 9 de xaneiro de 2018.
O PRESIDENTE

Asdo. Don Guillermo Pereira Coto

Convocatoria de Xunta Xeral Extraordinaria do 12/11/2017

Club do Mar de Mugardos
R/Cantón de Cora Nº16
15620 Mugardos (A Coruña)
TLF. E FAX: 981 470170
CONVOCATORIA DE XUNTA XERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS/AS

De conformidad co acordo da Xunta Directiva celebrada o pasado 13 de outubro de 2017, convócase Xunta Xeral Extraordinaria de Socios/as do Club Do Mar De Mugardos, para a súa celebración en Mugardos, na Cantina do Club do Mar, situado na Rúa Cantón de Cora, Núm. 16, O DOMINGO 12 DE NOVEMBRO DE 2017 ás 10.30 horas, en primeira convocatoria; e ás 11.00 horas en segunda convocatoria no caso de non obterse o quorum suficiente, co gallo de deliberar e adoptar acordos sobre os asuntos incluidos na seguinte 
ORDE DO DÍA 
 1. Acordo de terminos e condicións da separación da sección de BTT do C.M. de Mugardos.
 2. Solicitude de venta/cesión do material de BTT ó novo club “Club Pulpeiros Mugardos”, se procede
 3. Rogos e preguntas.

Mugardos, a 13 de outubro de 2017.
O PRESIDENTE

Asdo. Guillermo Pereira Coto

Convocatoria de xunta xeral ordinaria do 02/04/2017

Club do Mar de Mugardos
R/Cantón de Cora Nº16
15620 Mugardos (A Coruña)
TLF. E FAX: 981 470170
CONVOCATORIA DE XUNTA XERAL ORDINARIA DE SOCIOS/AS

De conformidad co acordo da Xunta Directiva celebrada o pasado 10 de marzo de 2017, convócase Xunta Xeral Ordinaria de Socios/as do Club Do Mar De Mugardos, para a súa celebración en Mugardos, na Cantina do Club do Mar, situado na Rúa Cantón de Cora, Núm. 16, O DOMINGO 2 DE ABRIL DE 2017 ás 10.30 horas, en primeira convocatoria; e ás 11.00 horas en segunda convocatoria no caso de non obterse o quorum suficiente, co gallo de deliberar e adoptar acordos sobre os asuntos incluidos na seguinte 
ORDE DO DÍA 
 1. Lectura e aprobación da acta anterior, se procede.
 2. Informe deportivo e de actividades do ano 2016.
 3. Informe económico do ano 2016.
 4. Situación actual do Club do Mar de Mugardos e proxecto da sociedade para o ano 2017.
 5. Rogos e preguntas.

Mugardos, a 10 de marzo de 2017.
O PRESIDENTE

Asdo. Guillermo Pereira Coto