Convocatoria de xunta xeral ordinaria do 02/04/2017


Club do Mar de Mugardos
R/Cantón de Cora Nº16
15620 Mugardos (A Coruña)
TLF. E FAX: 981 470170

CONVOCATORIA DE XUNTA XERAL ORDINARIA DE SOCIOS/AS

De conformidad co acordo da Xunta Directiva celebrada o pasado 10 de marzo de 2017, convócase Xunta Xeral Ordinaria de Socios/as do Club Do Mar De Mugardos, para a súa celebración en Mugardos, na Cantina do Club do Mar, situado na Rúa Cantón de Cora, Núm. 16, O DOMINGO 2 DE ABRIL DE 2017 ás 10.30 horas, en primeira convocatoria; e ás 11.00 horas en segunda convocatoria no caso de non obterse o quorum suficiente, co gallo de deliberar e adoptar acordos sobre os asuntos incluidos na seguinte 

ORDE DO DÍA 
  1. Lectura e aprobación da acta anterior, se procede.
  2. Informe deportivo e de actividades do ano 2016.
  3. Informe económico do ano 2016.
  4. Situación actual do Club do Mar de Mugardos e proxecto da sociedade para o ano 2017.
  5. Rogos e preguntas.Mugardos, a 10 de marzo de 2017.
O PRESIDENTE

Asdo. Guillermo Pereira Coto

Deixa unha resposta