Convocatoria de xunta xeral ordinaria de socios/as

 
Club do Mar de Mugardos
R/Cantón de Cora Nº16
15620 Mugardos (A Coruña)
TLF. E FAX: 981 470170

CONVOCATORIA DE XUNTA XERAL ORDINARIA DE SOCIOS/AS

De conformidade co acordo da Xunta Directiva extraordinaria celebrada o 28 de abril de 2023 convócase Xunta Xeral Ordinaria de Socios/as do CLUB DO MAR DE MUGARDOS para a súa celebración en Mugardos, no local social da entidade, situado na Rúa Cantón de Cora, Núm. 16, Ó VINDEIRO 14 DE MAIO DE 2023 ás 10:00 12:00 horas, en primeira convocatoria; e ás 10:30 12:30 horas en segunda convocatoria, co gallo de deliberar e adoptar acordos sobre os asuntos incluídos na seguinte orde do día:

  1. Lectura e aprobación da acta anterior, se procede.
  2. Informe económico do ano 2022.
  3. Informe deportivo e de actividades do ano 2022.
  4. Situación actual do club e proxectos para a tempada 2023.
  5. Rogos e preguntas.

Mugardos, a 28 de abril de 2023.

O PRESIDENTE

Asdo. Don Eliseo Reborido Mato