Cambio de data da asemblea do 30/04/2022 ó 01/05/2022

 
 
Club do Mar de Mugardos
R/Cantón de Cora Nº16
15620 Mugardos (A Coruña)
TLF. E FAX: 981 470170
 
 
CONVOCATORIA DE XUNTA XERAL ORDINARIA DE SOCIOS/AS
 
De conformidade co acordo da Xunta Directiva extraordinaria celebrada o 22 de abril de 2022 aprázase, por incompatibilidade co horario laboral da directiva, a Xunta Xeral Ordinaria de Socios/as do CLUB DO MAR DE MUGARDOS (anteriormente convocada para o 30/04/2022) para a súa celebración en Mugardos, no local social da entidade, situado na Rúa Cantón de Cora, Núm. 16, Ó VINDEIRO 1 DE MAIO DE 2022 ás 10:00 horas, en primeira convocatoria; e ás 10:30 horas en segunda convocatoria, co gallo de deliberar e adoptar acordos sobre os asuntos incluídos na seguinte
 
 
ORDE DO DÍA
 
   1. Lectura e aprobación da acta anterior, se procede.
   2. Informe económico dos anos 2020 e 2021.
   3. Informe deportivo e de actividades dos anos 2020 e 2021.
   4. Situación actual do club e proxectos para a tempada 2022.
   5. Procedemento a seguir nas eleccións á Presidencia do Club do Mar de Mugardos por fin de mandato do actual Presidente.
   6. Rogos e preguntas.
   
CONVOCATORIA DE XUNTA XERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS/AS
 
 
 
A directiva do Club do Mar de Mugardos convoca Xunta Xeral Extraordinaria de Socios/as do CLUB DO MAR DE MUGARDOS, para a súa celebración en Mugardos, no local social do Club do Mar de Mugardos, situado na Rúa Cantón de Cora, Núm. 16, O VINDEIRO 01 DE MAIO DE 2022 ó remate da Xunta Ordinaria previa, co gallo de convocar eleccións a Presidencia conforme a seguinte orde do día:
 
 1. Calendario electoral.
 2. Sorteo membros compoñentes Xunta Electoral.
 3. Elección e nomeamento dos compoñentes da Mesa Electoral.
 
 
Mugardos, a 22 de abril de 2022.
O PRESIDENTE
 
 
Asdo. Don Guillermo Pereira Coto