CONVOCATORIA DE XUNTA XERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA 04/02/2024

Club do Mar de Mugardos
R/Cantón de Cora Nº16
15620 Mugardos (A Coruña)
TLF. E FAX: 981 470170
 

CONVOCATORIA DE XUNTA XERAL ORDINARIA DE SOCIOS/AS

De conformidade co acordo da Xunta Directiva celebrada o pasado 12 de xaneiro de 2024, convócase Xunta Xeral Ordinaria de Socios/as do CLUB DO MAR DE MUGARDOS, para a súa celebración en Mugardos, no local social do Club do Mar, situado na Rúa Cantón de Cora, Núm. 16, O VINDEIRO 4 DE FEBREIRO DE 2024 ás 11.00 horas, en primeira convocatoria; e ás 11.30 horas en segunda convocatoria, co gallo de deliberar e, no seu caso, adoptar acordos sobre os asuntos incluídos na seguinte: 

ORDE DO DÍA

  1. Lectura e aprobación da acta anterior, se procede.
  2. Informe económico do ano 2023.
  3. Informe deportivo e de actividades do ano 2023.
  4. Situación actual do club e proxectos para a tempada 2024.
  5. Proposta da directiva para a modificación da cota dos socios/as.
  6. Rogos e preguntas.

CONVOCATORIA DE XUNTA XERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS/AS

A directiva do Club do Mar de Mugardos convoca Xunta Xeral Extraordinaria de Socios/as do CLUB DO MAR DE MUGARDOS, para a súa celebración en Mugardos, na Cantina do Club do Mar, situado na Rúa Cantón de Cora, Núm. 16, o vindeiro 4 de febreiro de 2024 ó remate da Xunta Ordinaria previa, co gallo de tratar a seguinte orde do día:

1. Solicitude dun préstamo a entidade “ABANCA” para a adquisición de material deportivo obxecto dunha subvención da Deputación da Coruña.
2. Facultar a Don Eliseo Reborido Mato, na súa condición de presidente, para a firma do citado préstamo.

Mugardos, a 12 de xaneiro de 2024.

O PRESIDENTE

Eliseo Reborido Mato

Comezo da escola de remo – Tempada 2023/2024

O próximo venres 22 de setembro comenzará a nova tempada 2023/2024 da Escola de Remo do Club do Mar de Mugardos. Este primeiro venres farase unha reunión cos pais/nais/titores dos participantes para definir horarios e aclarar dúbidas. A actividade está orientada a nenos nados a partires do 2015, ou anos anteriores.

A primeira semana farase xornada de portas abertas polos que todos os interesados/as en probar o deporte do remo poderán iniciarse de balde.

O prezo da actividade o resto do ano será de:

  • 15€ para socios
  • 20€ para non socios

Para poder participar e preciso cubrir o formulario de alta na escola de remo