Convocatoria de xunta xeral extraordinaria


Club do Mar de Mugardos
R/Cantón de Cora Nº16
15620 Mugardos (A Coruña)
TLF. E FAX: 981 470170

CONVOCATORIA DE XUNTA XERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS/AS

De conformidad co acordo da Xunta Directiva celebrada o pasado 29 de outubro de 2010, convócase Xunta Xeral Extraordinaria de Socios/as do CLUB DO MAR DE MUGARDOS, para a súa celebración en Mugardos, na Cantina do Club do Mar, situado na Rúa Cantón de Cora, Núm. 16, O VINDEIRO 14 DE NOVEMBRO DE 2010 ás 11.00 horas, en primeira convocatoria; e ás 11.30 horas en segunda convocatoria no caso de non obterse quorum suficiente, co gallo de deliberar e, no seu, adoptar acordos sobre os asuntos incluidos na seguinte

ORDE DO DÍA 


  1. Estado xeral Club do Mar.

  2. Aprobala creación das seccións de ciclismo e pesca deportiva no Club do Mar.
3.  Rogos e preguntas.

Mugardos, a 31 de outubro de 2010.
O PRESIDENTE

Fdo. Don Guillermo Pereira Coto
NOTA IMPORTANTE: Debido á importancia do asunto a tratar requírese a presencia de todolos socios/as. 
Descargar a convocatoria en PDF


Deixa unha resposta